Onze school

De Wegwijzer is een kleine school die onderdeel uit maakt van de stichting Optimus. De woorden Samen, Respect en Aandacht staan hoog in het vaandel . In de dagelijkse gang van zaken komt dit duidelijk naar voren. Bestuur, schoolleiding, leerkrachten, leerlingen en ouders werken nauw samen. Een goede school maken we met zijn allen! We bouwen aan wederzijds begrip en respect en bieden zo een veilige leefomgeving waarin onze leerlingen optimaal de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Er is oog voor eigenheid en talenten van elk kind en we komen zoveel mogelijk tegemoet aan de individuele leerbehoefte. Op deze wijze kunnen we onze leerlingen een brede ontwikkeling meegeven.

Ons onderwijs zoekt aansluiting bij moderne vormen van leren. We bieden ruimte voor inbreng van kinderen. Zij leren al jong zelf (mede)verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

We zijn een protestants-christelijke basisschool. In de de praktijk houdt dit in dat er, bij de kinderen passende, aandacht is voor christelijke levensbeschouwing en we vieren de christelijke feestdagen. Op onze school zitten leerlingen met verschillende geloofsovertuigingen of geen geloofsovertuiging. Door respect te tonen voor elkaar en onze waardering voor elkaar uit te spreken hebben we daar samen, op onze eigen wijze, een weg in gevonden die heeft geleid tot verbondenheid tussen al onze leerlingen, ouders, schoolleiding en leerkrachten.

Alle leerlingen, van groep 1 t/m groep 8 werken in periodes van drie weken aan een thema. Het thema wordt geintroduceerd, besproken, verkend met leermiddelen, uitstapjes, boeken, av-media en de computer. Er worden opdrachten gemaakt en leervragen gesteld. Het thema wordt afgesloten met een viering waarin de kinderen laten zien wat zij hebben geleerd. Buiten het feit dat de kinderen hier veel plezier aan beleven, werken ze aan de kerndoelen van zelf oriëntatie en wereld oriëntatie. Hoe sta je zelf en met anderen in de wereld? Hoe kunnen problemen worden opgelost en wat zou het eigen aandeel daarin kunnen zijn? Hoe kun en wil je zin en betekenis geven aan je eigen bestaan? Het lijkt misschien erg vroeg om hiermee bezig te zijn, maar spelenderwijs worden onze leerlingen zich op deze manier bewust gemaakt van de eigen identiteit en leren zij om met respect om te gaan met de ideeën en identiteiten van anderen. Onder andere hiermee geven wij onze kinderen een brede ontwikkeling en stevige basis mee.

De onderdelen mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte en tijd vloeien in elkaar over. De creatieve en motorische vakken worden erbij betrokken.
We betrekken ouders bij ons onderwijs en bij alles daar om heen. We leggen nadruk op het goed leren van de basisvaardigheden echter kinderen met andere talenten dan op gebied van lezen, taal en rekenen worden ook gestimuleerd om deze verder te ontwikkelen.

We zijn een basisschool die volop in ontwikkeling is en midden in de samenleving wil blijven staan.

NIEUWS

  • GEPLAATST OP 19 SEPTEMBERJuf Marina 25 jaar in het onderwijs.

    A.s. woensdag 25 september vieren wij het onderwijsjubileum van Marina. Marina is al 25 jaar werkzaam in het onderwijs bij Optimus. De laatste jaren bij ons op de Wegwijzer. We gaan juf Marina in het zonnetje setten. 

  • GEPLAATST OP 5 SEPTEMBERJenaplanschool Wegwijzer

    Vanaf augustus zijn wij een officieel erkende jenaplanschool. Het bordje hangt aan de muur en samen met de kinderen hebben wij dit feestelijk onthuld. 

  • GEPLAATST OP 15 JULIVakantie

OPTIMUS SCHOOL


T:
E: