Onze school

De Wegwijzer is een kleine school die onderdeel uit maakt van de stichting Optimus. De woorden Samen, Respect en Aandacht staan hoog in het vaandel . In de dagelijkse gang van zaken komt dit duidelijk naar voren. Bestuur, schoolleiding, leerkrachten, leerlingen en ouders werken nauw samen. Een goede school maken we met zijn allen! We bouwen aan wederzijds begrip en respect en bieden zo een veilige leefomgeving waarin onze leerlingen optimaal de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Er is oog voor eigenheid en talenten van elk kind en we komen zoveel mogelijk tegemoet aan de individuele leerbehoefte. Op deze wijze kunnen we onze leerlingen een brede ontwikkeling meegeven.

Ons onderwijs zoekt aansluiting bij moderne vormen van leren. We bieden ruimte voor inbreng van kinderen. Zij leren al jong zelf (mede)verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

We zijn een protestants-christelijke basisschool. In de de praktijk houdt dit in dat er, bij de kinderen passende, aandacht is voor christelijke levensbeschouwing en we vieren de christelijke feestdagen. Op onze school zitten leerlingen met verschillende geloofsovertuigingen of geen geloofsovertuiging. Door respect te tonen voor elkaar en onze waardering voor elkaar uit te spreken hebben we daar samen, op onze eigen wijze, een weg in gevonden die heeft geleid tot verbondenheid tussen al onze leerlingen, ouders, schoolleiding en leerkrachten.

Alle leerlingen, van groep 1 t/m groep 8 werken in periodes van drie weken aan een thema. Het thema wordt geintroduceerd, besproken, verkend met leermiddelen, uitstapjes, boeken, av-media en de computer. Er worden opdrachten gemaakt en leervragen gesteld. Het thema wordt afgesloten met een viering waarin de kinderen laten zien wat zij hebben geleerd. Buiten het feit dat de kinderen hier veel plezier aan beleven, werken ze aan de kerndoelen van zelf oriëntatie en wereld oriëntatie. Hoe sta je zelf en met anderen in de wereld? Hoe kunnen problemen worden opgelost en wat zou het eigen aandeel daarin kunnen zijn? Hoe kun en wil je zin en betekenis geven aan je eigen bestaan? Het lijkt misschien erg vroeg om hiermee bezig te zijn, maar spelenderwijs worden onze leerlingen zich op deze manier bewust gemaakt van de eigen identiteit en leren zij om met respect om te gaan met de ideeën en identiteiten van anderen. Onder andere hiermee geven wij onze kinderen een brede ontwikkeling en stevige basis mee.

De onderdelen mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte en tijd vloeien in elkaar over. De creatieve en motorische vakken worden erbij betrokken.
We betrekken ouders bij ons onderwijs en bij alles daar om heen. We leggen nadruk op het goed leren van de basisvaardigheden echter kinderen met andere talenten dan op gebied van lezen, taal en rekenen worden ook gestimuleerd om deze verder te ontwikkelen.

We zijn een basisschool die volop in ontwikkeling is en midden in de samenleving wil blijven staan.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 15 JULIVakantie

 • GEPLAATST OP 24 JANUARIDe wegwijzer wordt een jenaplanschool

  Vanaf  augustus is het officieel. Dan is de oprichtingsfase voorbij en zijn we officieel een jenaplanschool. De laatste jaren hebben we onze school al in stamgroepen ( drie leeftijden bij elkaar) ingedeeld en hebben de leerkrachten de tweejarige post hbo opleiding tot stamgroepleider afgesloten. Je zult merken dat als je
  lees verder …

 • GEPLAATST OP 19 JANUARIOpen dag 26 januari a.s.

  Het is weer zover. Zaterdag 26 januari zetten wij de deuren open voor iedereen die een kijkje wil komen nemen. We vertellen met veel plezier over ons jenaplanconcept. De leerkrachten vertellen over hun stamgroep en wat nu zo typisch anders is bij ons op school. Ieder mens is uniek en
  lees verder …

OPTIMUS SCHOOL


T:
E: